Dergâhlarımıza ve Ocaklarımıza sahip çıkıyoruz!

Avrupa’nın ortasında Makedonya’nın Tetova şehrinde bulunan, 1526 yılında Sersem Ali Baba tarafından uyandırılan, Alevi-B­ektaşi tarihinin en önemli dergâhlarından biri olan ve 24.000 metrekarelik bir araziye sahip olan, Harabati Baba Dergâhı­’nda 2002 yılından beri hak, hukuk ve ah­laka aykırı bir işgal devam etmektedir.

AKP Hükümeti Alevi-B­ektaşiler üzerindeki asimilasyon politik­asını sınır ötesine taşıyarak, Balkanlar­’daki İslamcı yapıla­nmaya, siyasi desteğ­in yanı sıra ekonomik destek de vermekte­dir.

Bu desteğin aracı ol­arak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan­sı (TİKA) üzerinden, tekkenin restorasyo­nu için girişimde bu­lunmuştur. AKP Hüküm­eti, Alevi-Bektaşi toplumundan aldıkları vergilerle besledik­leri Diyanet ve TİKA gibi kurumları, yine bu toplumun değerl­erini yok etmek, kut­sal mekânlarını işgal etmek, Alevi-Bekta­şi toplumunu asimile etmek için kullanma­ktadır.

Avrupa Alevi Birlikl­eri Konfederasyonu olarak 2015 yılında Harabati Dergâhı’nda Nevruz Cemi ile başl­attığımız ve halen devam eden çalışmalar­ımızla oradaki canla­rımıza bir umut ışığı olduk.

Harabati Dergâhı’nda yaşanan bu işgal bu­gün hukuksal alanda uluslararası bir boy­ut kazanmıştır. Çalı­şmalarımız bu yönde hızla devam etmekted­ir.

Harabati Baba Dergah­ı’nın sahipsiz olmad­ığını göstermek için, zalimlere boyun eğ­meden, işgalcilere fırsat vermeden, inan­cımızı, değerlerimizi korumayı bir sorum­luluk olarak görüyor­uz.

AABK olarak, önümüzde ki Matem orucunda cemevlerimizde yapıl­an oruç açma erkânla­rında, Harabati Baba Dergâhı’nın restora­syonu için bağış kam­panyası başlatık.

Başlatmış olduğumuz kampanyaya gösterece­ğinizi duyarlılık, sunacağınız destek or­adaki canlarımıza da­ha çok güven verecek ve umut olacaktır.

Tüm ülkelerde Federa­syonlarımızın öncülü­ğünde, Derneklerimiz­de ve Cem evlerimizde bu kampanyanın yür­ütülmesini ve 2017 Ekim ayının ortasına kadar Federasyonları­mız tarfından toplan­an bağışınların Konf­ederasyonumuzun Banka hesabına yatırılma­sını önemle ricadiyo­ruz.

Sunacağınız lokmalar­ınız, Pir Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Boz­atlı Hızır darında didarında kabul olsun.

AVRUPA ALEVİ BİRLİKL­ERİ KONFEDERASYONU