FUAF nedir ?

FUAF Fransa’da yaşayan tüm Alevilerin ve diğer halkların, göçmenlerin, mültecilerin “eşit haklar” ve uyumu temelinde birlikte barış içerisinde yaşamaları için mücadele eder; dostluğu, barışı pekiştirici temel öğelerin gelişmesi ve yayılması için çalışır, önlemler alır.

FUAF Evrensel insan hakları beyannamesi ve Avrupa insan hakları sözleşmesini kabul eder, dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımını red eder.

FUAF faaliyetlerini sivil toplum kuruluşları alanında sürdürür. Bu anlamda, gereğinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UNESCO, UNICEF, İnsan Hakları Komisyonu ve benzeri ulusal ya da uluslararası devlet veya sivil örgüt ve kurumlarıyla sosyal ve kültürel düzeyde ortak proje ve faaliyetler yürütür.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) üyesidir.

FUAF, üye Alevi Kültür Merkezi menfaatlerini üçüncü şahıslara, tüzel kişilere, kamu tüzel kişilere ve şahıslara karşı korur. Gerçek, tüzel ve kamu tüzel kişiler karşısında temsil eder.

FUAF, üyelerinin inançsal, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde faaliyet gösterir ve Alevilerin, Alevi inancını ve Alevi kültürünü kaybetmeksizin Fransız toplumuna uyumuna çaba sarfeder.

FUAF, özelde Fransa’da, genelde Avrupa Birliği içerisinde bireyin inanç özgürlüğünü ve haklarını koruyan, kollayan, çoğulcu, ilerici, insan haklarını ve evrensel değerleri savunan demokratik, yaşam koşullarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapar.

FUAF çok kültürlülüğü, kültürel farklılıkları bir zenginlik ve şans olarak görür. Evrensel değerlerin yaygınlaştırılması, ırkçılık, köktendincilik, aşağılama ve hor görme gibi çağdışı düşünce ve uygulamalara karşı mücadele eder.

FUAF kadın haklarının korunmasını ayrı bir duyarlılıkla temel prensiplerinden kabul eder ve kadınların toplumda eşit haklar kazanmasını sağlayacak koşulların yaratılması için mücadele eder.

FUAF, çocuk ve gençlerin tüm alanlarda doğal ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların öznel haklarının korunması için çalışır. Bireyin eşit koşullar altında, insan haklarını koruyan ve düşünce özgürlüğünü savunan, yeniliğe ve değişime açık, içinde yaşadığı toplumun yararına ve gelişimine katkı sunacak, üretici ve bilimsel bir eğitim alması için çaba sarfeder.

FUAF sanat, kültür ve bilimin birbirlerinden ayrılamaz ve vazgeçilemez olgular olduğunu kabul eder; Çevre ve doğa bilincinin gelişmesi ve uygulanması için yerel, ulusal ve uluslararası resmi ve sivil kuruluşlarla çalışmalar yapar.

X